ให้พนักงานทำงานปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19 ) มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นและทุกภาคส่วนต้องติดตามมาตรการของภาครัฐแบบวันต่อวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19 ) ทางบริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด จึงมีนโยบายให้พนักงานทำงานปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง ตั้งแต่วันที่  23 มีนาคม – 30  เมษายน 2563 โดยใช้โปรแกรม MS Teams ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานของพนักงานทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด ยังสามารถดำเนินงานและให้บริการได้ตามปกติ ผ่านช่องทาง Email หรือทาง https://imd.co.th/iservice  หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการให้มีการประชุมปรึกษาหารือ ในระหว่างนี้ บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด จะใช้โปรแกรม MS Teams ในการจัดประชุม Conference ให้ได้