Sales (Software)

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการตลาด, การขาย, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป (หากไม่มีต้องเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว)
 4. มีความรู้เรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Software จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีใจรัก, ทุ่มเทและสนใจในงานขาย, ประชาสัมพันธ์, ติดต่อประสานงานและนำเสนอขายได้
 6. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร
 7. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*