มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

คุณชลิตา เพชร์สินธพชัย และคุณวิบูลย์ ทาบสุวรรณ ผู้บริหาร บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด เข้าพบลูกค้า พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่