Company Overview

We Work with 19 Years of Experience

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 19 ปี ในด้านการวางระบบและให้บริการด้านการอบรมระบบซอฟท์แวร์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายองค์กร โดยท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่มีความเข้มข้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

ประการแรกคือ เรื่องของ “ข้อมูล” ที่ใครเร็วกว่าย่อมได้เปรียบ ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็นต่อความต้องการ และหาเครื่องมือที่มีความทันสมัยมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ข้อมูลในองค์กร และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ประการที่สองคือ “เครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจ” เพื่อให้ความสามารถในการนำข้อมูลที่ได้มาจากหลาย ๆ แห่งเข้ามาผ่านกระบวนการ และนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจหรือวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

FAQ

สามารถกล่าวคำนิยามได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านกระบวนการกรองแล้ว ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และการตัดสินใจขึ้นเพื่อช่วยเหลือแผนกไอทีและผู้ใช้งานในกลุ่มธุรกิจ และยังมีความสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลนี้เอง จึงช่วยลดเวลาและแสดงรายงานได้อย่างรวดเร็ว สำหรับโซลูชัน Business Intelligence (BI) ทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดได้จากที่ ผลิตภัณฑ์ของเรา
Application หรือ Software ของ IMD ทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา และช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่ต้องชิงไหวชิงพริบกันในสถานการณ์ปัจจุบันนี้

คลังข้อมูล ขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก มีการจัดสรร และจัดเก็บข้อมูลที่ผ่าน Data Cleansing แล้ว โดยมีหลายมุมมอง (Multidimensional) เช่น ช่วงเวลา ตรงนี้ก็ต้องตรงกับ Business Logic และวัตถุประสงค์ของแอพพลิเคชั่นที่จะนำมาใช้ เพื่อให้สอดคล้อง ดังนั้นจึงมักมีการจัดเก็บเป็นมิติต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

อันดับแรก จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรจาก Business Intelligence (BI) คือ คุณอาจจะเริ่มจากการใช้งาน BI Tool ก่อนก็ได้ ภายในเวลา 10 กว่านาทีคุณก็จะเริ่มเข้าใจได้ว่าองค์กรของคุณอยู่ในตำแหน่งไหนจากระดับแผนผังโครงสร้างขององค์กรและจากเกณฑ์ของระดับปฏิบัติการ

We Are Experienced

Budgeting 90%
Business Intellegence 95%
Data Warehouse 85%
Financial 80%
Insurance 90%