Kaiyaphap

Physical Therapy Management System (Kaiyaphap)

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร เนื่่องจากทั้งผู้บริหารระดับสูงตลอดไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กร ต่างมีความต้องการที่จะสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา โดย IMD ได้ตระหนักถึงความสําคัญนี้ จึงได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล-กายภาพ (Kaiyaphap) สําหรับศูนย์กายภาพบําบัด เพื่อให้บริหารจัดการข้อมูลการของผู้ป่วย การนัดหมาย การเช็คตารางการรักษา การแจ้งเตือนเมื่อถึงกําหนดนัดหมายรักษาผู้ป่วย และการบันทึกข้อมูลการรักษาได้
Kaiyaphap เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์กายภาพบําบัดที่มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับ และมีประสิทธิภาพสูง เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในการนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และการบริหารงานด้านต่างๆ โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ
1. ระบบบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับการบำบัด (ผู้ป่วย) ข้อมูลนักกายภาพ และการบริหารจัดการนัดหมาย การนำเข้าข้อมูลเดิมของผู้ป่วย ด้วยระบบ Online-Realtime
– จัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วย ทั้งประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และประวัติการเจ็บป่วย รวมทั้งข้อมูลของนักกายภาพ
– สร้างตารางนัดหมายผู้ป่วยและนักกายภาพ โดยรองรับการนัดหมายให้ตรงตามวันและเวลาที่ต้องการ ด้วขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อน
– นำเข้าข้อมูลเก่าของผู้ป่วยของสถานกายภาพบำบัด เข้าระบบได้อย่างง่าย โดยใช้ Template ที่กำหนดให้
2. ระบบบันทึกข้อมูลการรักษา ซึ่งเป็นการออกแบบโดยใช้มาตรฐานของการตรวจรักษาของกายภาพบาบัด เก็บประวัติการรักษาโดยละเอียดเพื่อให้การรักษาได้ประสิทธิภาพที่สุด
– บันทึกข้อมูลการรักษาอย่างละเอียดพร้อมสามารถออกใบรับรองการรักษาได้
3. ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน ที่รองรับการชำระเงินแบบ Electronic และระบบบริหารจัดการคู่สัญญา เพื่อให้ท่านสามารถบริหารจัดการแผนการเงินได้เป็นอย่างดี
– บันทึกค่ารักษา และข้อมูลการชำระเงิน
– ระบบจัดการคลังสินค้า ที่สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้
– รายงานสรุปข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ป้วย รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย รายงานสินค้าคงเหลือ
– เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการองค์กรได้