SSP Worldwide

SSP Overview
Breadth of our Business: ภาพรวมเชิงธุรกิจของ SSP

• บริษัท SSP เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในระดับสากล
• บริษัท SSP มีระบบปฏิบัติการที่สามารถจัดการประสานงานในส่วนต่างๆรวมทั้งมีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไอทีประกันภัยมาเป็นเวลานาน
• บริษัท SSP มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้ามานาน กว่า 28 ปี
• บริษัท SSP มีการจัดเตรียมบุคคลากรในการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีกับลูกค้าเพื่อให้ สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

We were officially nominated to be a business partner with SSP World-Wide, a world leading company of Insurance Software.

 

มุมมองในการทำงานของ SSP Select Insurance ในด้านต่างๆของงานประกันภัย
SSP Select Contract
• SSP select สามารถรวบรวมข้อมูลเบ็ดเสร็จที่ลูกค้าต้องการทราบเพื่อแสดงผลบนหน้าจอ เพียงหน้าจอเดียว
• สามารถทำงานในระบบ Role Base ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถจัดการบทบาทหน้าที่ของ ตัวแทน ลูกค้า และพนักงานให้สัมพันธ์กัน
• สามารถทำกรมธรรม์ได้มากกว่าหนึ่งฉบับ
• สามารถกำหนดรายการของการขายกรมธรรม์ได้
• มีการกำหนดเงื่อนไขค่าคอมมิชชั่นได้หลายระดับ

SSP Select Finance
• การชำระเงินตามกรมธรรม์, การดำเนินงานและเฝ้าติดตามการเช็คยอดเงินในการจ่ายเบี้ย ประกัน
• DDM management ( Demand Deposit Marketplace) ระบบการชำระเบี้ยประกันผ่าน ธนาคารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• มีการจัดการเรื่องรูปแบบการจ่ายกรมธรรม์ผ่านบัตรเครดิต
• สามารถปรับปรุงบัญชีการเงินได้
• สามารถปรับปรุงรายการทางการเงิน การโอนเงิน หรือการกำหนดค่าคอมมิชชั่นต่างๆ

SSP Select Policy (กรมธรรม์ประกันภัย)
• มีการจัดทำกรมธรรม์แบบครบวงจร
• กำหนดการเก็บเงินโดยแบ่งตามอัตราความคุ้มครอง, การคิดเบี้ยประกันเพิ่มเข้าไป
• สามารถออกแบบกรมธรรม์ได้ตามความต้องการ
• ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์
• MTAs จากการคุ้มครองมากกว่าหนึ่งปี ลูกค้าสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้
• สามารถปรับปรุงตัวเลขในระยะสั้นโดยคิดตามอัตราที่ตั้งไว้
• สามารถสลับการทำงานของแต่ละกระบวนการได้ (ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนตามรูปแบบ ที่กำหนดไว้เสมอไป)
• Referrals: ใบรับรองที่ออกโดยบริษัทประกันเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการคุ้มครองชั่วคราว โดยใบรับรองนี้ไม่ใช่กรมธรรม์ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกส่วน

SSP Select Infrastructure
• มีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันด้วยระบบแบบบูรณาการ
• Insure/90 adaptor : SSP Select สามารถเชื่อมต่อกับซอฟ์ทแวร์ Insure/90 ได้
• สามารถใช้งานได้หลายภาษา
• สามารถแปลงค่าเงินในสกุลต่างๆได้
• ระบบสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• มีโครงสร้างระบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
• มีการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้เข้าใช้

SSP Select Composer
• เป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้สำหรับการสร้างกรมธรรม์แบบใหม่ในเชิงธุรกิจ โดยการกำหนดอัตราเบี้ย ประกันต่างๆ
• มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่ายการประกันภัยได้ทุกรูปแบบ
• ครอบคลุมกฏเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ
• มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบจึงทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย
• มีการพัฒนาแบบ Rapid Scheme development

SSP Select Claims
• ระบบสามารถให้บริการการเคลมประกันได้อย่างรวดเร็ว
• ใบรับแจ้งข้อเรียกร้องก่อนที่จะทำการเปิดเคลมประกัน
• รองรับการจัดการเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ร้ายแรง