Cloud หรือ Cloud Computing คืออะไร?

Cloud คือ การให้การบริการด้าน IT โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นสูง และคิดค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง สามารถใช้งาน Cloud ผ่าน Internet ดังนั้น Cloud จึงเป็นการบริการด้าน IT ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดสถานที่ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายหรืออีกนัยหนึ่ง Cloud คือการทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยแบ่งชั้นการประมวลผลออกจากชั้นเก็บข้อมูล
CLOUD มีทั้งหมด 4 แบบ
1. Private cloud จะใช้สำหรับองค์กรภายใน ที่ต้องการให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น อีกทั้งขนาดที่บรรจุข้อมูลนั้นยังขยายได้ตามความต้องการ มีความปลอดภัย เพราะเก็บข้อมูลไว้เพียงสำนักงานใหญ่Datacenter เท่านั้น
2. Public Cloud ในกรณีนี้ เสมือนผู้ให้บริการเป็นหน้าร้านจัดตั้ง Software , Hardware และให้ผู้ใช้องค์กรเข้าไปเช่าบริการ ค่าบริการเป็นรายเดือนหรือปี เช่น Microsoft Azure, vCloud Air
3. Community Cloud คือ การร่วมกันโดยกลุ่มคนจากองค์กรต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายและความต้องการใช้บริการแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มธุรกิจ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ
4. Hybrid cloud คือการรวมกันระหว่าง สองแบบขึ้นไป เพิ่มการจัดการมากขึ้น เพื่อจัดการอุดรอยรั่วของ Private, Public และ Community Cloud

คลาวด์มีหลากหลายระดับหลากหลายรูปแบบแล้วแต่การนำโมเดลนี้ไปใช้งาน โดยมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่:
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – บริการเวอร์ชวลแมนชีนที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย ช่วยรองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือสตอเรจ
Platform-as-a-Service (PaaS) – บริการด้านแพลตฟอร์มสำหรับซอฟต์แวร์ (เช่น เว็บ แอพพลิเคชัน ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และมิดเดิลแวร์อื่นๆ โดยทำงานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง) ที่เรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน
Software-as-a-Service (SaaS) – เป็นบริการด้านแอพพลเคชันโดยคิดค่าบริการเป็นไลเซนต์ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน
Data-as-a-Service (DaaS) – ให้บริการข้อมูลหรืออินฟอร์เมชันจากคลาวด์อื่นๆ เป็นแหล่งเก็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลเพื่อใช้เชือมโยงการวิเคราะห์
Business Process-as-a-Service (BPaaS) – เป็นคลาวด์สำหรับบริการด้านธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้