กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดเพชรบุรี ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ ,ป้องกันหน้าดินพังทลายจากการกัดเซาะของชายฝั่ง , สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ และยังช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ทั้งนี้ยังส่งเสริมความสามัคคีให้แก่พนักงาน บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัดอีกด้วย