อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Sisense Hands on Workshop”

บริษัท Sisense ร่วมกับ บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Sisense Hands on Workshop” ขึ้น ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 8:00 – 12:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Sisense Software และช่วยให้ผู้บริหารด้าน สารสนเทศได้ศึกษาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถน าไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ