Careers

More information

สวัสดิการ

Work location (สถานที่ทำงาน) : อาคารชินธวัชชัย ชั้น 5 218 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม

สวัสดิการ : ที่จอดรถ, ค่าน้ำมัน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดแบบฟอร์มพนักงาน, เงินช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบอัคคีภัย, และบริษัทฯ จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมให้กับพนักงานที่สูญเสียบุพการี

เงื่อนไขและข้อตกลง

  1. บริษัท ไอ เอ็ม ดี จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  2. ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 2 ปี (ยกเว้น กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  3. บริษัท ไอ เอ็ม ดี จะติดต่อท่านผ่านทาง e-mail และโทรศัพท์เป็นช่องทางหลัก
  4. เอกสารประกอบการสมัครงานที่จำเป็นต้องมี
    • ประวัติส่วนตัว (Resume)
    • สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด(ใบเกรด) เช่น ปริญญาตรี หรือโท
    • รูปถ่ายจำนวน 2 รูป

ติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล

Get in touch